Hưởng lợi từ Năng Lượng Sạch và Do Địa Phương Quản Lý

Quý vị đã chọn không tham gia nhưng thay đổi ý định? Chào mừng quý vị đã quay lại! Chúng tôi rất vui khi quý vị chung tay cùng chúng tôi để tạo ra một tương lai bền vững hơn cho San José.

Quay lại SJCE không mất phí, và quý vị có thể quay lại bất cứ lúc nào. Quý vị có ba lựa chọn dịch vụ: ghi danh GreenSource, dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi; chọn dịch vụ chi phí thấp nhất của chúng tôi (đồng giá với PG&E), GreenValue; hoặc nâng cấp lên TotalGreen để có 100% năng lượng tái tạo.

Nếu quý vị chọn không tham gia trước khi bắt đầu dịch vụ với SJCE hoặc trong vòng 60 ngày đầu tiên của dịch vụ, quý vị có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị chọn không tham gia sau 60 ngày đầu tiên của dịch vụ với SJCE, quý vị buộc phải dùng dịch vụ của PG&E trong một năm trước khi quay lại SJCE. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (833) 432-2454 nếu quý vị không chắc chắn khi nào mình chọn không tham gia hoặc gặp sự cố khi sử dụng biểu mẫu.